Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je internetový obchod BARVY-UNIMAX společnosti Petr Hažmuka, IČ 44057784, DIČ CZ7012174345, se sídlem Dlouhá stezka 453/4, 58601 Jihlava (dále jen „prodávající“) a na straně druhé vystupuje fyzická nebo právnická osoba jako kupující (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího

BARVY-UNIMAX

Petr Hažmuka
Dlouhá stezka 453/4
586 01 JIHLAVA

IČ: 44057784
DIČ: CZ7012174345

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je každý kupující člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

Podnikatel je ten kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

2. Uzavření smlouvy

 1. Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku příp., pokud je registrovaným uživatelem. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat zaměstnanec prodávajícího, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při emailové objednávce.
 2. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.barvy-laky-unimax.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svojí objednávkou.
 3. Ceny uvedené na webovém rozhraní prodávajícího platí výhradně pro objednávky a nákup přes internetový obchod a mohou se lišit od cen při nákupu na kamenné prodejně. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Prodávající umisťuje na webové rozhraní obchodu u produktů popisy, parametry, obrázky a další informace, které mu dodavatel poskytl nebo které prodávající vyhledal v nejlepší možné víře. Kupující má možnost tyto informace ověřit dotazem na prodávajícího. Zejména neshoda mezi vyobrazením na webu a konečným provedením není důvod pro reklamaci zboží, jeho vrácení nebo výměnu.
 6. Objednávky přijímá prodávající prostřednictvím objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu.
 7. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
  • b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  • c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).
 8. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění správně všech předepsaných údajů ve formuláři.
 9. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci/ověření objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či elektronickou poštou.
 10. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva za neuzavřenou.
 11. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
 12. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 13. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (náklady internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nezbytné pro uskutečnění objednávky si hradí kupující sám dle tarifu poskytovatele telekomunikačních služeb, které kupující používá, tedy náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se neliší od základní sazby.
 15. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího řádného splnění a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP. Tyto VOP jsou k dispozici kupujícím na webové stránce nepřetržitě.
 16. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího zboží objednat. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na adresu elektronické pošty kupujícího.
 17. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, může zaslat kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 18. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 19. Prodávající nabízí na svém webovém rozhraní www.barvy-unimax.cz a www.barvy-laky-unimax.cz službu, u které poskytuje kupujícímu možnost zvolit produkt nebo variantu produktu (odstín, velikost balení), která bude po jednoznačném souhlasu kupujícího smíšena s jinými produkty tak, aby se dosáhlo požadovaného odstínu k vybrané velikosti balení. Za jednoznačný (výslovný) souhlas se v tomto případě považuje uzavření kupní smlouvy přes webové rozhraní podle VOP a to okamžikem odeslání objednávky a její úhradou.
 20. Kupující bere na vědomí, že na tuto poskytnutou službu která je označená na nabízeném zboží/produktech ("Míchaný odstín") se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku.
 21. Prodávající se zavazuje, že na takto označený produkt, na který se nevztahuje odstoupení od smlouvy, bude kupující vhodně upozorněn, že se jedná o produkt, u kterého je poskytnuta tato služba. Kupující v případě, že si není jist označením produktu, u kterého je poskytnuta tato služba je povinen informaci u prodávajícího ověřit. Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat platbu předem u takto označeného zboží. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že si je vědom vyobrazení barevných odstínu přes webové rozhraní, které je pouze orientační, ač bylo učiněno v nejlepší možné víře.
 22. V případech, kdy objednávka obsahuje produkt určený pouze pro profesionální použití, bude tato položka odeslána kupujícímu až na základě poskytnutí výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku. Prodávající na základě jednoho z výše zmíněných dokumentů vytvoří kupujícímu registraci a zašle na jeho emailovou adresu přístupové údaje, při dalších nákupech  bude možné zmíněné produkty odesílat kupujícímu pouze na základě přijetí objednávky pod touto registrací.

3. Platební podmínky

 1. Platná kupní cena je cena zboží uvedená v ceníku umístěném ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku zaslání objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Dále jsou uvedeny veškeré jiné poplatky stanovené právními předpisy.
 2. Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen po zaslání objednávky v případě změn podmínek jeho dodavatelů.
 4. Prodávající umožňuje zákazníkovi uhradit předem sjednanou cenu (za zboží a jeho přepravu k zákazníkovi) výběrem jedné z níže uvedených poskytovaných možností platby:
  • a) Platba v hotovosti nebo kartou - při osobním odběru zboží na prodejnách prodávajícího.
  • b) Dobírkou - hotově nebo kartou - platbu provedete hotovostně  nebo kartou při převzetí zboží od dopravce (kurýra). Se zbožím dopravce současně předá doklad o zaplacení požadované částky za zboží.
  • c) Platební kartou - online - po odeslání objednávky budete přesměrováni na zabezpečené online rozhraní pro platbu kreditní kartou.
  • d) Bankovním převodem - platbu provedete bankovním převodem na náš účet 700300100/2010, v potvrzujícím emailu objednávky neleznete veškeré informace pro platbu včetně variabilního symbolu = číslo objednávky. Zásilka bude odeslána až po připsání částky k úhradě na bankovní účet prodávajícího. Z důvodů čekání na příchozí platbu je nutné počítat se zpožděním v expedici Vaší objednávky. V případě, že při zvolené platbě bankovním převodem nedojde do 5 pracovních dnů k k úhradě na bankovní účet prodávajícího, vyhrazuje si prodávající právo na stornování objednávky a odstoupení od kupní smlouvy. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 5. Kupní cena se považuje za zaplacenou uhrazením v hotovosti nebo použitím platební karty v prodejně prodávajícího, v případě podnikatele připsáním na bankovní účet prodávajícího v souladu s fakturou. V případě platby kartou online prostřednictvím platební brány se čeká na potvrzení platební bránou o uhrazení. 
 6. Kupující se stane vlastníkem zakoupeného zboží až úplným zaplacením kupní ceny.
 7. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou kupujícímu zašle v elektronické podobě elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce. Prodávající neodpovídá za nesprávně uvedenou e-mailovou adresu Kupujícího. Prodávající je plátcem DPH.
 8. Povinnost platit zálohu nebo obdobnou platbu kupující nemá, není – li v konkrétním případě písemně dohodnuto s kupujícím jinak.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě se kupní smlouva ruší od samotného počátku.

4. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je v dostatečném množství na skladě a není již rezervované jiným zákazníkem, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do druhého pracovního dne.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky v případě mimořádných událostí nebo z jiných objektivních příčin na straně prodávajícího. O prodloužení dodací lhůty bude kupující neprodleně informován elektronickou poštou nebo telefonicky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně od uzavřené kupní smlouvy v celém rozsahu nebo v části s okamžitou platností odstoupit zejména v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena na jeho účet, vrácena poštovní poukázkou na jeho adresu bydliště či sídla, nebo v hotovosti v prodejně prodávajícího, a to v nejkratším možném termínu.
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.
 6. V případě, že kupující vybere způsob dopravy/dodání "Osobní odběr" nebo zvolí přes službu Zásilkovna výdejní místo, je povinen vytvořením objednávky vyvednout zásilku do 10 pracovních dní. V případě služby Zásilkovna osobní odběr na vybraném výdejním místě po dobu následujících 7 dní a to od upozornění, že je zásilky připravena k vyzvednutí. Během vánoční sezóny může být doba dočasně zkrácena na 5 dní. Prostředky komunikace na dálku (SMS, telefon, e-mail) lze tuto dobu prodloužit až na 21 dní. U  Z-BOXů, na vyzvednutí máte 2 kalendářní dny. Prodloužení je možné maximálně o 1 den na celkové 3 kalendářní dny. Tato služba může být před Vánoci dočasně pozastavena. Pokud do uvedené doby neučiní a nevyzvedne zásilku, bude ze strany prodávajícího objednávka stornována a zásilky stažena z výdejního místa.
 7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Pokud kupující závazně vytvořil objednávku  jejíž součástí je zboží, které bylo upraveno na žádost zákazníka (kupujícího) nebo byla poskytnuta služba (Míchaný odstín) a z nějakého důvodu zboží nebude schopen vyzvednout nebo převzít od přepravce, bude zásilka uschována, dokud nedojde k jejímu vyzvednutí, pokud nebude dohodnuto jinak.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo na výběr přepravní společnosti podle povahy zboží v objednávce kupujícího při zvolení přepravy DPD, Toptrans, Geis - Balíková a kusová přeprava zásilek. 
 10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 11. Listiny a dokumentace vztahující se ke zboží jako např. technické a bezpečnostní listy k výrobkům apod. budou zaslány (pokud jsou dostupné), na základě požadavku odeslaného na emailovou adresu prodávajícího info@barvy-unimax.cz. Kupující výslovně prohlašuje, že s výše uvedenou formou jejich poskytnutí souhlasí.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou (jiná než dopravce) a jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravce). Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na objednávky s osobním odběrem na prodejně.
 2.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží, jehož cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  6. o dodávce zboží, které převzal osobně na prodejně.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v druhém odstavci pátého článku obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího a písemně mu oznámit, že od Smlouvy odstupuje. Kupující při odstoupení uvede číslo Smlouvy nebo číslo Objednávky, datum uzavření Smlouvy a číslo bankovního účtu, na který chce vrátit zaplacenou cenu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, který naleznete ke stažení zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5. druhého odstavce obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. druhého odstavce obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, neotevřené a nepoužité. 
 7. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. VI. odstavci dva obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí:
  • a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • b) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
  • d) vyplývá – li to z povahy zboží,
  • e) u zboží s kratší dobou trvanlivosti mohou být tato práva uplatněna jen po tuto dobu.
 5. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
 6. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené pro jakost při převzetí, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je – li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 7. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 8. Má – li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná – li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 10. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7. Postup řešení reklamace

 1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
 2. Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, můžete zboží reklamovat v naší provozovně na adrese Dlouhá stezka 453/4, Jihlava nebo se s námi můžete spojit prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt.
 3. Pokud kupující bude reklamovat zboží zasláním písemného oznámení o reklamaci, může tak učinit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronickou poštou na elektronickou adresu info@barvy-unimax.cz prostřednictvím zde přiloženého reklamačního listu. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady, jak se projevuje a popis toho, jak k závadě došlo.
 4. Kupující je povinen v každém případě prokázat nákup zboží (nejlépe fakturou nebo jiným dokladem).
 5. Reklamované zboží by mělo být úplné, s kompletní dokumentací a čisté, při přepravě by mělo být též zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
 7. Nelze reklamovat zboží, které má vady v důsledku:
  • a) nesprávného použití nebo nevhodné údržby,
  • b) použití v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy vhodnému prostředí pro jeho použití,
  • c) přirozených změn materiálu, z nichž je vyrobeno,
  • d) poškození zboží kupujícím, třetí osobou, vyšší mocí nebo přírodními živly,
  • e) změny zboží (např. smícháním různých barevných odstínů barev apod.) kupujícím nebo třetí osobou,
  • f) mechanického poškození a běžného opotřebení,
  • g) nesprávného skladování zboží,
  • h) nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu nebo všeobecnými zásadami.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím platformy ODR nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, jenž je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Odpovědnost za škody

 1. Aplikace, použití a zpracování zakoupených produktů probíhá mimo kontrolu prodávajícího a na výhradní odpovědnost kupujícího. Veškeré poskytované aplikační a technologické rady a doporučení, jakož i informace v technických listech a pracovních směrnicích vyplývají z nejlepšího vědomí prodávajícího a ze současného stavu znalostí ve vědě a praxi.
 2. Poradenství a doporučení jsou nezávazná a nezakládají jakýkoliv smluvní vztah a žádné vedlejší závazky z kupní smlouvy. Kupující je proto povinen sám s náležitou péčí rozhodnout o oblasti použití a podmínkách zpracování. Veškeré poskytnuté poradenství, slovem i písmem, proto nezprošťuje kupujícího povinnosti aplikaci si sám vyzkoušet, a přitom dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.

10. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského a parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení) a Ohrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského a parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení) a navazujícími obecně závaznými právními předpisy. Prodávající je povinen zpracovávat osobní údaje Kupujícího v souladu s Nařízením, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 3. Soubory cookies jsou potřebné pro správný chod a funkce stránek www.barvy-unimax.cz a www.barvy-laky-unimax.cz. Tyto soubory jsou nutné k uchování produktů v košíku, zapamatování uživatele při přihlášení a statistických údajů Google Analytics o návštěvnosti. Využíváme soubory cookies zejména pro sledování návštěvnosti, zlepšování našich služeb a umožnění zapamatování košíku či přihlášení.
 4. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který pokud navštívíte naše webové stránky, ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače a následně z něj čteme. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné cookies zůstávají v zařízení po nastavenou dobu cca 30 až 90 dní a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

12. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

13. Doručování

 1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být druhé straně doručena a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
 2. Zpráva je doručena:
  • a) V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • b) V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • c) Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  • d) V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

14. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

 

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz